Testovací výpočty Ela 2009

Jsou prováděny s databázovým sytémem MySQL 5, aby používaly podobné prostředky jako aktuální klasifikační systém. Struktura tabulek je zvolena tak, aby byla v dostatečné shodě s dřívějším Elem, tak i s aktuálním klasifikačním systémem.

V dřívějším Elu jsem měl řadu vymyšlených testovacích soutěží a testovacích El, určených k ověřování výpočtů. Testovací prostředky se vyznačovaly malým množstvím dat, účelově vytvořených. Řadu těchto testovacích soutěží a El jsem přepsal do Ela 2009. Cílem bylo dosáhnout stavu, kdy vypočtená Ela dřívějšími a novými prostředky jsou naprosto shodná.

To se podařilo. Pro podrobné studium problematiky výpočtu je k dispozici má publikace Bridžové Elo, která je na této stránce pod odkazem "Elo 1998 - teorie".

Struktura tabulek

Tabulka matrika obsahuje data hráčů v číslech legitimací shodně s platnou matrikou. Tabulky parametry a paroddo určují parametry jednotlivých El. Jednotlivá Ela jsou určena svým indexem, někdy nazývaným skupina. Tabulky souteze, sestavy a vysledky obsahují data výsledkových listim i data výpočetní. Popis tabulek je uveden samostatně.

Výpočetní metody

Výpočetní funkce a procedury jsou uvedeny v úplnosti samostatně.

Výsledek vyjádřený v bodech či pořadím je obvykle nejprve lineárně normalizován (čili transformován) do rozmezí + 0,5 až - 0,5. K tomu slouží funkce fnormdlebodu a fnormdleporadi. Takto vyjádřený výsledek však není k dispozici v tabulkách. Následně je normalizovaný výsledek převeden na interní Elo. Je to Elo, které by platilo, kdyby vzešlo pouze z výsledků tohoto turnaje. Obvykle je to číslo blízké normalizovanému výsledku. Používají se tato označení:
hxxElo soutěžní jednotky
hxxi interní Elo soutěžní jednotky 
hxElo hráče
hxiinterní Elo hráč

Při normalizovaných výpočtech se vychází z představy, že Elo soutěžní jednotky je vážený součet El hráčů.
Příklady:
Dle bodů pro libovolný počet účastníků:
body normalizovaný výsledek 
1000,5
500
0- 0,5

Dle pořadí pro19 účastníků:
pořadí normalizovaný výsledek 
10,5
100
19- 0,5

Významnou veličinou každého výsledku je jeho váha. Může se jednat o váhu inicializační čili o váhu v okamžiku odehrání soutěže či o váhu aktuální čili pro okamžik, pro který je výpočet prováděn. V dřívějším Elu se snižovala po roce váha o 20 procent, dále vždy o 20 procent za každý půlrok. V testovacích výpočtech nebylo snižování vah respektováno, je však bezproblémové.

Výpočet Ela začíná inicializací, kde nastavuje veličinu stav u použitých řádků na 1. Někdy na 2 u některých mimořádných situacích. Současně nastavuje pro každého hodnoceného hráče inicializační hodnotu, která může být pro každého hráče libovolná. Výpočet volí pro všechny hráče nulu. Vyhodnocuje rovněž pro každého hráče váhu jeho výsledků.

Následně výpočet pokračuje iteracemi. V každé iteraci se pro každý výsledek počítá:
1/ Elo každé soutěže, což je průměrné Elo soutěžních jednotek.
2/ Vážená odchylka jednotlivých výsledků pro každou soutěžní jednotku a pro každého hráče.
3/ Sumární vážená odchylka pro každého hráče.
4/ Nové Elo všech hráčů dle jejich sumárních vážených odchylek a vah.

Iterační výpočet končí v okamžiku, kdy norma sumárních vážených odchylek klesne pod zvolený limit. Norma je maximální hodnota ze všech absolutních hodnot sumárních vážených odchylek.

Iterační výpočet se provádí procedurou s těmito parametry:
Index Ela, maximální počet iterací, norma sumárních vážených odchylek.